Besiktningar

Besiktningar

Skorstenar &
Lokaledlstäder

 

Besiktningar omfattar råd och anvisningar angående skorstenar, öppna spisar, braskaminer, kakelugnar, imkanaler, spisfläktar och restauranger. Det är viktigt att samtliga innehavare tryggt och säkert skall kunna använda sina anläggningar.

 

Mer information och dokumentation om eldstadsinstallationer/rökkanaler, takskydd finns i BBR (Boverkets byggregler BFS 1993:57). Vid installation av typgodkända produkter skall medföljande monteringsanvisningar följas om inte skall BBR (boverkets byggregler följas).

 

Råd och anvisningar

Råd och anvisningar angående anmärkningar och liknande besvaras av våra besiktningsmän

Kontrollera gärna..

Innan du bokar

 

Har du kontrollerat nedanstående innan du bokar en besiktning så underlättar du för både oss och dig!

 

Takskyddsanordningar färdigmonterade.

Glidskydd på plats.

Markstege uppställd.

Typgodkännandebevis tillgängligt.

Monteringsanvisningar tillgängliga.

Rökkanalen tillgänglig för inspektion.

Schakt öppet i en sida för inspektion.

Inför installation

Tänk på

 

Bestäm typ av eldstad och användningsområde.Myseldning eller huvudsaklig, uppvärmning?

 

Kontakta Byggnadsnämnden för information om speciella regler för nyinstallation av lokaleldstäder i aktuellt område.

 

Kontakta Hallstahammars Sotningsväsende AB för täthetsbesiktning av den befintliga skorstenen innan installationen påbörjas.

 

Kontakta Hallstahammars Sotningsväsende AB för installationsbesiktning. Vid besiktningen bör följande dokument vara tillgängliga; bygganmälan, typgodkännandebevis för rökkanalen och eldstaden, monteringsanvisningar för den aktuella produkten och eventuella tidigare besiktningsprotokoll.

Behöver du hjälp med sotningen?