Hallstasotarn

Sotning


Regelbunden sotning minskar risken för bränder
Genom att fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra att brand eller andra problem uppstår. Sotningen har betydelse också ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. En panna som rengörs med jämna mellanrum förbrukar mindre energi.

 

Sotaren kontrollerar brandskyddet
Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld.
Sotaren undersöker sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och tak. Efter sotningen meddelar sotaren eventuella brister.

 

Förberedelser inför sotningen
Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna utföra sitt arbete. När du får meddelande om att sotning skall ske är det bra om följande är klart när sotaren kommer.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad vi gör

Besiktningar

Besiktningar omfattar råd och anvisningar angående skorstenar, öppna spisar, braskaminer, kakelugnar, imkanaler, spisfläktar och restauranger. Det är viktigt att samtliga innehavare tryggt och säkert skall kunna använda sina anläggningar.

Brandskyddskontroll

Hallstahammars Sotningsväsende AB är kontrakterat av Hallstahammars och Surahammars Kommun för att sköta brandskyddskontroll på sotningsobjekt inom Hallstahammars och Surahammars Kommun på MBRs uppdrag.

Ventilation(OVK)

Vi rengör ventilationsanläggningar för renare luft och hälsosam inomhusmiljö. Smuts i ventilationskanaler och fläktar ger en sämre inomhusmiljö och högre driftskostnader eftersom din ventilationsanläggning kräver mer energi.

Behöver du hjälp med sotningen?